صندلی سینمایی

درسا

صندلی سینمای خصوصی

SOFT SEATING, concept of differentiator

صندلی سینمای خصوصی

modular, able to adapt