سالن کنفرانس

سالن آمفی تئاتر سرپرستی اداره برق شهر کرد